Forskningsmiljöer

24/07/2024


VITS – Verksamhetsutveckling, IT-användning, styrning och samverkan

Forskningsnätverket VITS bedriver bl.a. forskning inom e-förvaltningsområdet. Vi studerar användning och utveckling av verksamhet och IT-system inom den offentliga sektorn (myndigheter, kommuner och landsting). Här fokuseras särskilt frågor som offentliga e-tjänster, sammanhållen förvaltning, 24-timmarsmyndigheter, IT och processorientering av offentliga verksamheter. Forskningen bedrivs ur såväl ett medborgar- som ett myndighetsperspektiv. Vi är även intresserade av samspelet mellan offentlig och kommersiell verksamhet, som t.ex. privata tjänsteutförare av offentlig tjänsteproduktion.

VITS forskning inom e-förvaltning belyser bl.a.: 

  • Utveckling och utvärdering av offentliga e-tjänster inom stat, kommun och landsting
  • E-tjänstebegreppet
  • Samspel mellan e-tjänster, e-administration och e-demokrati
  • IT-stöd för myndighetsutövande
  • Sammanhållen förvaltning
  • IT-baserad samverkan mellan offentliga verksamheter
  • Informationssäkerhet inom offentlig sektor

Läs mer om VITS