Nätverksaktiviteter

24/07/2024

28 maj 2013: Nätverksträff med temat "Hur kan samverkan mellan e-förvaltningsforskning och beslutsfattare stärkas?", Offentliga Rummet, Jönköping
Läs mer om dagen

Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting CeSam: Partnerskap för digitala välfärdstjänster
Karin Axelsson, Linköpings universitet & Katarina Lindblad-Gidlund, Mittuniversitetet Forskarsamverkan för att stödja beslutsfattare i praktiken
Irene Bernhard, Högskolan Väst
En betraktelse kring form i syfte att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare företrädesvis på kommunal nivå
Björn Lundell, Högskolan i Skövde Om öppna standarder och Open Source i svenska organisationer
Göran Goldkuhl, Linköpings universitet Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer?
Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet Ett öra mot marken
Anna Bjurström, Vinnova ”Nu känner jag mig modern på något sätt!” - en studie om vad som händer på insidan av en myndighet då en e-tjänst införs

29 maj 2012: Nätverksträff med temat "E-tjänster i praktiken – Hur visioner och övergripande idéer omsätts i praktiken", Offentliga Rummet, Uppsala
Läs mer om dagen

Katarina Lindblad-Gidlund Mittuniversitetet Behovsdriven utveckling – enhörningen som alla är överens om
Hanna Ridefelt, Lantmäteriet Geodatasamverkan i praktiken
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Kunskap – en förutsättning för e-samhället
Ulf Melin, Linköpings Universitet Digitala patientjournalsystem – interna uppoffringar i sjukvården för extern patientnytta?
Malin Granath, Linköpings universitet Kan professioner organiseras fram? En fallstudie av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
Karin Axelsson, Linköpings universitet Studiemedelshandläggning och e-tjänster på CSN – specialiserad problemlösning i centraliserad miljö
Ida Lindgren, Linköpings universitet ”Nu känner jag mig modern på något sätt!” - en studie om vad som händer på insidan av en myndighet då en e-tjänst införs

27 mars 2012: Nätverksträff med temat "Arkitektur- och interoperabilitetsarbete i offentlig sektor", Örebro universitet.
Läs mer om dagen

Göran Samuelsson, Mittuniversitetet Arkivarien och Arkitekten ritar en på gemensam karta
Göran Goldkuhl, Linköpings universitet Sammanhållen e-förvaltning utifrån ett klientperspektiv
Kalevi Pessi, Thanos Magoulas, Mats-åke Hugoson, Göteborgs Universitet & Chalmers
Interoperabilitetsprinciper för agila verksamheter
Owen Eriksson, Uppsala Universitet & Göran Goldkuhl, Linköpings Universitet Förutsättningar för utveckling av e-infrastruktur i e-förvaltning
Anna Bjurström, VINNOVA Information från VINNOVA
Aida Hadzic, Thanos Magoulas, Kalevi Pessi, Ted Saarikko, Göteborgs Universitet & Chalmers Alignment ur ett verksamhetsperspektiv - fyra väsentliga dimensioner
Monika Magnusson, Karlstads Universitet Utvärderingsmodeller för e-tjänster
Karin Ahlin, Mittuniversitetet & Ted Saarikko, Göteborgs Universitet & Chalmers Semantisk interoperabilitet - ett ämne, två tillvägagångssätt
Jan Sjösten, E-Delegationen E-Förvaltning i praktiken

24 maj 2011: Nätverksträff med temat "Medborgare i utvecklingen av -e", Offentliga Rummet, Trollhättan.
Läs mer om dagen

Katarina Lindblad-Gidlund & Johanna Sefyrin, Mittuniversitetet "En begreppsutredning tillsammans med Bolagsverket, vad menar vi egentligen med medborgardriven utveckling av offentliga e-tjänster?”"
Jesper Holgersson, Högskolan i Skövde & Fredrik Karlsson, Örebro Universitet "Medborgares inställning till och vilja att delta i utvecklingen av publika e-tjänster"
Irene Bernhard, Högskolan Väst "Kontaktcenter - En betraktelse sett ur ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning"
Bo Sundgren, Stockholms Universitet "Report from a Nordic-Baltic research project on citizen-centric eGovernment services"
Mari Runardotter & Östen Jonsson, Luleå Tekniska Universitet "The Access to Public Information: e-Services in Government Agencies and Archives (APIS) project"
Sara Eriksén, Blekinge Tekniska Högskola "Hälsan tiger still och medborgaren samtycker - En betraktelse över medborgarmedverkan i två regionala utvecklingsprojekt inom e-hälsa och e-government"


12 oktober 2010: Nätverksträff med temat Sociala medier i offentlig sektor, Luleå Tekniska Universitet. Läs mer om programmet 

Leyland Pitt, Simon Fraser University, Canada Just When You Thought e-Government Had Changed Everything - Government Meets Social Media (OH-bilder)
Titti Mattsson, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet Sociala medier och socialtjänsten - Ett medel för målen? (OH-bilder)
Johan Bålman, Finansdepartementet eDelegationen Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv (OH-bilder)
Alf Fyhrlund, SCB Statistics Sweden social media contribution to Eurostat "Sponsorship on Communication" (OH-bilder)
Annelie Ekelin & Sara Eriksén, Blekinge tekniska högskola Sociala media som stöd för kommunikation i lokalt artikuleringsarbete - Lokala och globala betraktelser av utvecklingsarbete i Indien och Sverige
Esmail Salehi-Sangari, Simon Matti, Sana Rouis, Luleå tekniska universitet Values and Media exposure impact on political attitudes and voting decision at Swedish elections 2010 (OH-bilder)
Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA Innovativ användare i ett socialt myndighetsperspektiv


13 oktober 2009: Nätverksträff med temat Ansvarighet i implementationsprocesser av e-förvaltning, Sundsvall Läs mer om programmet 

Annika Bränström, generaldirektör Bolagsverket/e-Delegationen Hur leder man svensk e-förvaltning? (OH-bilder)
Christina Mörtberg, docent i informatik vid Umeå universitet/Universitetet i Oslo Design och ansvar - Att designa e-förvaltning (OH-bilder)
Göran Bostedt, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet Att ansvara för e-förvaltning (ansvarsutkrävande) (OH-bilder)
Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten vid CSN Att göra e-förvaltning (organisatoriskt verkställande)

25 maj 2009: Nätverksträff med projektpresentationer på Offentliga Rummet, Norrköping Läs mer om programmet 

Björn Niehaves, University of Münster Innovation networks & governance - A comparative perspective (OH-bilder)
Göran Goldkuhl, Linköpings universitet Innovation in a regulated environment? (OH-bilder)
Thomas Rosén, Linköpings universitet An emergent collaborative business model for municipal cooperation (OH-bilder)
Mikael Lind, Högskolan i Borås Open digital innovation for citizen-centric services
Owen Eriksson, Linköpings universitet Information standards through and for collaboration (OH-bilder)
Johannes Helfrich, HumanTech Öppna sociala e-tjänster (OH-bilder)
Anders Larsson & Katarina Lindblad-GidlundMittuniversitetet Vi behöver öppna tjänster - men hur hanterar vi problemen? (OH-bilder)
Nicklas Holmberg, Lunds universitet VacSam – för samordnad vaccinationsverksamhet, en digital e-tjänst i tiden (OH-bilder)
Torbjörn Johansson, Innovation Impact Individanpassad Samhällsservice Inland (ISSI ) - e-tjänster för livskvalitet
Anne Engström & Åsa Wallström, Luleå Tekniska Universitet Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster (OH-bilder)
Hercules Dalianis, Ola Knutsson & Teresa Cerratto-Pargman, KTH & Stockholms universitet IMAIL - språkteknologiska e-tjänster för e-förvaltning (OH-bilder)
Karl W Sandberg, Mittuniversitetet & Gunnar Lerjestad, Rhetlab Nordic AB Hur framgångsrika är svenska kommuner på att söka EU-bidrag? En intervjustudie med EU-handläggare från 42 kommuner i Sverige (OH-bilder)

5 November 2008: Medborgarperspektiv på eFörvaltning, Blekinge Tekniska Högskola, Sweden. Läs mer om programmet 

Sara Eriksén, Blekinge Tekniska Högskola & Annelie Ekelin, Blekinge Tekniska Högskola Medborgarfokus i aktuell e-förvaltningsforskning

Rapport från två Förvaltningsdoktorandprojekt
Bo Sundgren, Mittuniversitetet Förvaltningsdoktorander i e-förvaltning (OH-bilder)
  Förvaltningsdoktorander i e-förvaltning (Rapport)
Mikael Lind, Högskolan i Borås Doktorsutbildning för framtidens förvaltningsexperter (OH-bilder)
  Doktorsutbildning för framtidens förvaltningsexperter (Rapport)
      
Christina Mörtberg, Umeå universitet/Oslo universitet  & Pirjo Elovaara, blekinge Tekniska Högskola Medborgarperspektiv – vad kan det vara?
Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting Medborgardialog – trender och case
Ulf Melin & Karin Axelsson, Linköpings universitet Att utveckla e-tjänster för och med entreprenörer
Katarina Lindblad-Gidlund, Mittuniversitetet & Katarina Giritli-Nygren, Mittuniversitetet Medarbetarperspektiv på eFörvaltning – arbetsplatsdemokrati och förvaltningsutveckling
     

12 Augusti 2008: Heterogeneous User Groups, IRIS31, Sweden

Karin Axelsson, Linköpings universitet & Katarina Lindblad-Gidlund, Mittuniversitetet Workshop on Design for heterogeneous user groups
Anna Ståhlbröst, Luleå Tekniska Universitet Involving Private Persons on a Voluntary Basis
Clas Thorén, VERVA Making e-services usable and accessible for all
Workshop summary  

2 juni 2008: En nätverksträff kring temat ”Regeringens handlingsplan för e-förvaltning” anordnades vid Offentliga Rummet i Västerås. Läs mer om programmet .

Anne Engström, Esmail Salehi-Sangari, Maria Styvén och Åsa Wallström, Luleå Tekniska Universitet E-förvaltning ur medborgarnas och företagens perspektiv
Owen Eriksson, Högskolan Dalarna eInfrastruktur och eFörvaltning
Souheil Bcheri, Eurodocs AB Kreativa finansieringsformer för eFörvaltning2.0 ur medborgar- och företagarperspektiv
Anders Lundquist, Lantmäteriet och Anders Östman, Högskolan i Gävle Betraktelse över kopplingen mellan regeringens handlingsplan och den nationella geodatastrategin samt en kort redogörelse över Lantmäteriets bidrag i övrigt inom e-förvaltning
Göran Goldkuhl, Linköpings universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping Retorik vs praktik i e-förvaltning: juridiska och organisatoriska hinder vid e-förvaltning
Madeleine Siösteen-Thiel, VINNOVA Framtida satsningar inom e-förvaltningsområdet i Sverige och Europa

16-17 oktober 2007: En nätverksträff anordnas vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Läs mer om programmet

Anders Flodström,
Högskoleverket
"Universitetet i ”stormens öga”"
Owen Eriksson,
Högskolan Dalarna
"e-infrastrukturen som grund för e-govermnent"
Karin Axelsson,
Linköpings universitet
"Projekthantering och kritiska framgångsfaktorer vid konsultdrivna e-förvaltningsprojekt"
Madeleine Siösteen Thiel,
VINNOVA
"VINNOVA & eGovernment"