Forskarnätverk inom eGovernment

18/06/2024

Forskarnätverket inom eGovernment är öppet för forskare och praktiker som har intresse för frågor inom e-förvaltning och IT i offentliga verksamheter. Det övergripande syftet är att underlätta kunskapsspridning och kontaktskapande mellan forskare samt mellan forskare, praktiker och medborgare. Nätverket skall hjälpa medlemmarna att: 

• finna nya samarbetsmöjligheter
• samverka över vetenskapliga ämnesgränser
• sprida forskningsresultat
• gemensamt diskutera och belysa kunskapsområdet
• främja kunskapsutveckling och skapa samordningsvinster

Nätverket anordnar återkommande seminarier och workshops kring aktuella teman. Nätverket drivs gemensamt av ett nätverksråd bestående av forskare från Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet samt Blekinge Tekniska Högskola med stöd från Vinnova.